KOMO-DXWIG

Profesjonalne windy dla każdego

WITAMY NA STRONIE KOMO-D?WIG

Firma KOMO-D?WIG Maciej Walo jest kontynuacj? rodzinnej spó??ki ZKRiMD KOMO-D?WIG za??o??onej w 1991 roku przez Józefa Walo, który w bran??y d??wigowej pracuje od 1974 roku. Ze wzgl?du na powi?zania rodzinne KOMO-D?WIG ??ci??le wspó??pracuje ze spó??k? KOMO-LIFT.

Jeste??my firm? rodzinn? z wieloletnim do??wiadczeniem.
Posiadamy  uprawnienia wydane przez Urz?d Dozoru Technicznego.

Gwarantujemy wysoki poziom ??wiadczonych us??ug, zapewniamy bezpiecze??stwo i komfort u??ytkownikom.

??wiadczymy us??ugi w zakresie:
- Sprzeda??y i monta??u
     d??wigi osobowe: hydrauliczne i elektryczne
     d??wigi towarowe
     platformy samochodowe (gara??owe)
     urz?dzenia dla niepe??nosprawnych:  platformy przyschodowe, platformy ruchu pionowego
- Serwisu
- Konserwacji
- Modernizacji

Serdecznie zapraszamy Pa??stwa do zapoznania si? z nasz? ofert? i podj?cia wspó??pracy z nasz? firm?.