KOMO-DXWIG

Profesjonalne windy dla każdego

O FIRMIE

Firma KOMO-D?WIG Maciej Walo jest kontynuacj? rodzinnej spó??ki ZKRiMD KOMO-D?WIG za??o??onej w 1991 roku przez Józefa Walo, który w bran??y d??wigowej pracuje od 1974 roku. Ze wzgl?du na powi?zania rodzinne KOMO-D?WIG ??ci??le wspó??pracuje ze spó??k? KOMO-LIFT.

KOMO-D?WIG zapewnia kompleksow? obs??ug? w zakresie monta??u, modernizacji i konserwacji wszystkich d??wigów dzi?ki wiedzy, fachowo??ci i wieloletniemu do??wiadczeniu W??a??ciciela firmy oraz zatrudnionych pracowników.

Natomiast KOMO-LIFT specjalizuje si? w dostarczaniu urz?dze?? d??wigowych z przeznaczeniem do monta??u i modernizacji - Decyzja Nr UD-10-92-P/1-11 z dnia 13 wrze??nia 2011 roku.

Ambicj? W??a??ciciela jest zaspokojenie potrzeb Inwestorów g??ównie z województwa ??wi?tokrzyskiego co sprawia, ??e KOMO-D?WIG instaluje urz?dzenia d??wigowe w takich obiektach jak: budynki mieszkalne, budynki handlowo-us??ugowe, uczelnie i szko??y, szpitale i przychodnie zdrowia, hotele, zak??ady pracy czy sto??ówki.

Zró??nicowana oferta pozwala nam wspó??pracowa? z du??ymi i wymagaj?cymi firmami tj.: SKANSKA, EIFFAGE, UNIMAX, EKO-INVEST, DORBUD, EKOKALORIA. Zaufa??y nam równie?? m.in.: Targi Kielce, Wy??sza Szko??a Handlowa, Hotel "?ysogóry", Odyssey ClubHotel Wellness & SPA, Sanatorium, "Marconi" czy firma deweloperska NIERUCHOMO??CI Ryszard Grzyb zdobywca statuetki "Lider Regionu 2008" oraz nagrody "Laur ??wi?tokrzyski 2011" w kategorii "Laur Specjalny" przyznawanej przez Wojewod? ??wi?tokrzyskiego. Z naszych us??ug skorzysta równie?? wiele ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw oraz osób prywatnych z regionu ??wi?tokrzyskiego.

Nasze us??ugi ??wiadczymy na najwy??szym poziomie.