KOMO-DXWIG

Profesjonalne windy dla każdego

OFERTA

Zajmujemy si? kompleksow? obs??ug? klienta w zakresie doradztwa, sprzeda??y oraz monta??u urz?dze?? transportu bliskiego, a tak??e modernizacjami urz?dze?? wszystkich typów z wykorzystaniem elementów i zespo??ów d??wigowych najnowszych technologii.
Oferujemy równie?? profesjonalny serwis urz?dze?? tj. konserwacje zgodne z zaleceniami Urz?du Dozoru Technicznego oraz natychmiastow? reakcj? ca??odobowego pogotowia d??wigowego w razie awarii. K??adziemy nacisk na jako??? ??wiadczonych us??ug oraz bezpiecze??stwo u??ytkowników. ??ci??le wspó??pracujemy z firmami GMV, BKG, CIBES, SITES oraz ASB.

W  naszej ofercie znajduj? si? d??wigi osobowe ró??nych typów, d??wigi towarowe, platformy samochodowe oraz platformy przyschodowe i platformy ruchu pionowego przeznaczone do przewozu osob niepe??nosprawnych.

Kilkunastoletnie do??wiadczenie w zakresie monta??u pozwala dobra? najbardziej korzystny typ d??wigu do ogólnej charakterystyki obiektu oraz sugestii i potrzeb naszych klientów
Mo??emy Pa??stwu zaproponowa?:

D??wigi osobowe
- o nap?dzie hydraulicznym, które ze wzgl?du na mnogo??? zalet s? coraz cz???ciej wykorzystywane w budynkach mieszkalnych, przychodniach czy obiektach sportowych. Charakteryzuje si? wysokim poziomem bezpiecze??stwa ze wzgl?du na mo??liwo??? umieszczenia zespo??u nap?dowego i sterowania poza szybem. Przewa??nie u??ywane s? przy ma??ych wysoko??ciach podnoszenia, ma??ych pr?dko??ciach i ??rednim nat???eniu ruchu. Dzi?ki zastosowaniu prostych rozwi?za?? ceny d??wigu hydraulicznego s? konkurencyjne w porównaniu z d??wigami elektrycznymi.
??wietnie si? sprawdzaj? w istniej?cych ju?? budynkach o zredukowanym podszybiu i nadszybiu.

- o nap?dzie elektrycznym, sprawdzaj? si? szczególnie w wysokich budynkach o du??ym nat???eniu ruchu, np.: biurowcach, wysokich budynkach mieszkalnych i hotelowych. Wyró??niamy dwa rodzaje d??wigów elektrycznych:

elektryczne bez maszynowni - charakteryzuj? si? du??? oszcz?dno??ci? miejsca ze wzgl?du na brak  maszynowni, nap?d umiejscowiony jest w górnej cz???ci szybu. Dodatkowo d??wigi te dzi?ki zastosowaniu falownika (nap?d bezreduktorowy) pozwalaj? osi?gn?? wysoki komfort jazdy, nisk? emisj? ha??asu oraz precyzyjne zatrzymanie si? kabiny na przystanku. W przypadku zaniku napi?cia sterowanie wspomagane urz?dzeniem UPS umo??liwia dojazd d??wigu do najbli??szego przystanku i otwarcie drzwi, aby pasa??erowie mogli swobodnie opu??ci? kabin?.

elektryczne z maszynowni? górn? - s? ta??szym i ??atwiejszym rozwi?zaniem, Wymagaj? jednak osobnego pomieszczenia przeznaczonego na maszynowni? umiejscowionego w nadszybiu.


D??wigi towarowe - s? to urz?dzenia s??u???ce wy???cznie do transportu pionowego towarów. Niezast?pione w obiektach takich jak sto??ówki, restauracje, biblioteki czy banki.
D??wigi mog? mie? od 2 do 6 przystanków z  doj??ciem do d??wigu z jednej strony (kabina nieprzelotowa) lub z dwóch stron (kabina przelotowa).

Platformy samochodowe - stosowane w klasycznych gara??ach, w których niemo??liwe okaza??o si? wybudowanie rampy wjazdowej na poszczególne poziomy. urz?dzenia do które w pe??ni automatyczne obs??uguj? parking bez konieczno??ci wysiadania kierowcy z pojazdu

Platformy przyschodowe - proste urz?dzenia poruszaj?ce si? wzd??u?? biegu schodowego, pozwalaj?ce osobie na wózku inwalidzkim pokona? ró??nic? poziomów.
Platformy przyschodowe instalowane s?  bezpo??rednio do ??ciany lub do specjalnych s??upków zamocowanych na kolejnych stopniach schodowych.

Ze wzgl?du na specyfik? klatki schodowej stosujemy wybrany typ platformy:
- platforma przyschodowa o prostym torze jazdy
- platforma przyschodowa o torze jazdy z zakr?tem   

Platformy ruchu pionowego - Urz?dzenia zaprojektowane specjalnie z my??l? o osobach niepe??nosprawnych oraz dla osób, którym pokonanie schodów sprawia trudno??? np.: rodzice z dzie?mi w wózkach. Platformy umo??liwiaj? dost?p do budynków u??yteczno??ci publicznej tj.: przychodnie, szko??y, urz?dy. Mog? by? instalowane zarówno na zewn?trz jak i wewn?trz budynku. Gotowy szyb dostarczany jest razem z platform?, a Wszystkie niezb?dne urz?dzenia, system sterowania i nap?d wbudowane s? w dostarczany szyb, dzi?ki czemu nie jest wymagane dodatkowe pomieszczenie na maszynownie.